Wat is Munisipale Dienste?

Bylae 5 en 6 van die Grondwet sit die funksies van elke regeringsfeer uiteen. Deel B van hierdie bylaes bepaal watter dienste plaaslike regering moet verskaf, waaronder byvoorbeeld elektrisiteit, water- en sanitasiedienste, asook paaie. Sommige funksies word “gedeel” wat beteken dat die verskillende regeringsfere moet saamwerk om die dienste te lewer.

Munisipaliteite verskil aansienlik wat beteken dat hul vermoë om inkomste te genereer en hul betrokke kostes ook verskil. Alle munisipaliteite moet hul inkomste uit toekennings, lenings en diensgelde genereer.

Hoe word munisipale dienste befonds?

Munisipaliteite ontvang toekennings uit die belastings wat deur die nasionale regering ingevorder word. Daar is twee soorte toekennings, naamlik munisipaliteite se toekenning van billike deel (Equitable Share Grant) en die munisipale infrastruktuurstoekenning (Municipal Infrastructure Grant). Die toekenning van billike deel word gebruik om vir basiese dienste vir mense onder ’n sekere inkomstevlak te help betaal. Die munisipale infrastruktuurstoekenning word aangewend om vir die boukoste van basiese infrastruktuurdienste te help betaal. Munisipaliteite moet dikwels by banke geld leen wat hulle met rente moet terugbetaal uit die inkomste wat hulle uit belastings en heffings ontvang. Munisipaliteite, buiten distriksmunisipaliteite, hef ook belastings op eiendomme soos huise en besighede op grond van hul waarde, wat hul in staat stel om dienskostes te subsidieer. Munisipaliteite vorder ook diensgelde in vir die gebruik van dienste soos elektrisiteit, vullisverwydering, en water- en sanitasiedienste.

Die diensgelde word bestee aan die beplanning, konstruksie, bestuur en instandhouding van dienste wat gelewer word. Indien gebruikers nie daarvoor betaal nie, behalwe as hulle vir gratis dienste kwalifiseer, beskik munisipaliteite nie oor die middele om voort te gaan om die dienste te lewer nie.

Jy kan hier meer uitvind oor munisipale geldsake: 
https://municipalmoney.gov.za/

OF
Jy kan hier meer uitvind oor die stand van munisipale geldsake: 
https://municipaldata.treasury.gov.za/

OF
Jy kan hier meer lees oor die stand van munisipale geldsake:
https://www.fin24.com/Economy/17-district-municipalities-in-financial-distress-treasury-20180522

Give us your feedback

Share this