uRhulumente wengingqi

Kumasipala wasekhaya siphicotha iindlela asebenza ngazo, sibone ukuba singabemi abakhathalayo singamsebenzisa njani na. Ivideo ezinintsi zikhona nge English, Afrikaans kunye nesiXhosa.