Hoe kan ‘n mens aan Munisipale Prosesse deelneem?

Demokrasie beteken “regering deur die mense”. Plaaslike regering speel ‘n sleutelrol in die fasilitering van openbare deelname. Hoofstuk 4 van die Wet op plaaslike regeringsliggaam

Stelsels vereis dat munisipaliteite gemeenskappe betrek in besluitnemingsprosesse en om met die gemeenskap te konsulteer en saam te werk.

Die Wet op plaaslike regeringsliggaam Stelsels verleen gemeenskappe die reg om by te dra tot besluitneming, aanbevelings en klagtes aan die munisipale raad voor te lê, om ingelig te word oor raadsvergaderings en -besluite, op hoogte van raadsake, en bywoning van oop vergaderings. Hoofstuk 4 van die Wet vereis ook dat inligting vir alle mense toeganklik moet wees.

Die spesifieke prosesse wat openbare deelname vereis, is:

1. Opstel van munisipale wetgewing of verordeninge
2. Opstel van die GOP
3. Finansiële aangeleenthede insluitend begrotin
4. Prestasiebestuur

Om deel te neem aan munisipale prosesse, moet ons die wykskomitee kontak en voldoen aan algemene riglyne oor hoe om onsself te voer.

Deelnemende demokrasie as ‘n instrument om die bestuur deur middel van deursigtigheid en aanspreeklikheid te verbeter, is beklemtoon. Hierdie navorsing kontekstualiseer publieke deelname en deelnemende begrotings (PB) raamwerke vanuit ‘n gedesentraliseerde perspektief om die rol van burgerlike deelname in die Suid-Afrikaanse begrotingsproses te kontekstualiseer.

Give us your feedback

Share this