Yintoni ummi okhathalayo?

Abemi abaxanduva ngabamalungu omphakathi abambe iqhaza ekusebenzeni kwamalungelo abo nasekuzalisekeni kwemisebenzi yabo. Umhlali unelungelo lokuthatha inxaxheba koluntu ludinga ukuba nayiphi na ulawulo lolawulo loluntu, kuquka nabomasipala, lukhuthaza intando yesininzi ngokubambisene nolwazi olunobunini nolwazi.

Abemi banelungelo lokusebenzisana ngokuqhubekayo nabantu abakhethileyo. Ngoko ke oomasipala kufuneka bakhuthaze inkcubeko yoluntu ukuthatha inxaxheba ngokudala iindlela, iinkqubo kunye neenkqubo zokuthatha inxaxheba koluntu; kunika ulwazi; isaziso seentlanganiso kunye namanye amathuba; Vumela uluntu ukuba unike ezi ntlanganiso kunye namaxwebhu ebantwini kunye nokudala iwebhusayithi. Konke loku lusiza umhlali

Ngokuya kuMthetho weeNkqubo zikaMasipala, xa senza iingcebiso, iziphakamiso kunye nezinye izibonelelo kumasipala, sinelungelo lokufumana iimpendulo ngokukhawuleza. ukwaziswa ngezigqibo; maziswe ngemicimbi kamasipala; kufuneka ukuba iintlanganiso zivule, zikhulule kwaye zilungele; ukusebenzisa izibonelelo zoluntu kunye nokufikelela kwiinkonzo zikawonkewonke.

Abemi banemisebenzi ethile: kufuneka sihambisane neenkqubo, sihlawule iimali zamaspala, sihloniphe amalungelo amaluntu, sivumele abasebenzi kwipropati kunye nokuthobela imimiselo kamasipala. Iikomiti zewadi ziyindlela ebalulekileyo yoluntu ukuthetha. Ukuba sizama ukuthetha, kodwa asiphumelelanga, sinokutya ukutya kunye nokuthatha inxaxheba kwimiboniso enokuthula.

Yintoni efunekayo ku bantu base mzantsi waseAfrika ?

Umhlali wase Mzantsi Afrika bafuna ukucinga kwakhona indima yoluntu kuluntu ekulawuleni iinkonzo zabo karhulumente kunye nokulawulwa kwezibonelelo zabo. Isicwangciso sobambiswano sinikeza isicwangciso. Kodwa kufuneka kuphunyezwe ngempumelelo nangomoya wokuthatha inxaxheba ngabantu abaqhelekileyo.

sifunde malunga nokuba ubummi bokuziphendulela kuye kwaphumela njani kumanyathelo aseMzantsi Afrikakweli nqaku

Give us your feedback

Share this