Yintoni indima kaCeba kaMasipala?

Bonke oomasipala, ngaphandle koomasipala bezithili bahlula-hlulwe baziiwadi. Kukho iindidi ezimbini zooceba: ooceba beewadi nabee-PR. Uceba wewadi umele iwadi ethile kwibhunga likamasipala yaye unyulwa “ngenkqubo yokuqala ungene eluhlwini” apho umgqatswa lowo oye wafumana ezona voti zininzi inguye ophumelelayo. Ooceba bewadi bangoosihlalo beekomiti zeewadi zabo yaye kufuneka banike ingqwalaselo eyodwa iiwadi ezo zabo.

Ooceba abanyulwa ngokomlinganiselo wenani leevoti abazizuzileyo bamele iqela lezopolitiko elithile kwibhunga likamasipala yaye banyulwe ngenkqubo “yokumelwa ngokomlinganiselo othile”. Kule nkqubo, iqela lezopolitiko lityumba abagqatswa balo kuluhlu lweqela elo lezopolitiko. Inani leevoti ezizuzwa liqela lezopolitiko elithile lilo eligqiba ukuba liya kuthini inani labagqatswa beqela lezopolitiko elithile eliya kulizuza.

1. kukumela abantu kwamasipala nokusebenzisana nabanye ooceba ekuphumezeni ezona mfuno zingcono zoluntu;
2. kukuvakalisa iimfuno zoluntu kwibhunga likamasipala kunye neenkqubo zebhunga kuluntu;
3. kukulungiselela nokuya ezintlanganisweni, ngaphandle kokuba banekhefu elilodwa elibanika imvume yokuba bangabikho;
4. kukubeka esweni indlela yokusebenza kukamasipala;
5. kukuvakalisa imiba exhalabisa kumabhunga afanelekileyo nokunika ingxelo malunga nendlela umasipala asebenza ngayo;
6. kukulandela umgaqo wokuziphatha obandakanya ukunganiki lwazi abantu ekusenokwenzeka ukuba bazuze kulo ngokudlela abanye indlala.

Ooceba boomasipala banokwenziwa ukuba baphendule ngokwenjenje:
1. Ngonyulo – ngokuvotela omnye umntu okanye elinye iqela lezopolitiko
2. Ngeentlanganiso zamaqela ezopolitiko
3. Ngeentlanganiso zokuthatha inxaxheba
4. Ngokuqhagamshelana nabo ubuqu
5. Ngokunyanzeliswa komgaqo wokuziphatha
6. Ngeeleta, iincwadi zokuvakalisa izikhalazo namajelo ezopapasho
7. Intshukumo yokukhalaza ngokuseluxolweni

Funda ngaphezulu malunga nokuba ningabenza njani ooceba bakamasipala ukuba mabaphendule ngabakwenzayo apha: http://www.corruptionwatch.org.za/must-hold-municipal-councillors-accountable/

Give us your feedback

Share this